داستان خود را بنویس

One thought on “داستان خود را بنویس”

  1. اثر’ کلی خط رو یه سطر’ از داریوش به نظرت جزو همین‌دست کارها نمیتونه باشه؟ هرچند کمی با فضای سورئال قاطی شده

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s